O kancelarii

Jesteśmy kancelaria prawną dostarczającą usługi prane dla rynku e-commerce. Pomożemy Ci wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony danych osobowych, przygotujemy regulamin dla serwisu lub sklepu.

Dane kontaktowe
71 719 59 08 lub 504 798 106 biuro@regreg.pl ul. Kręta 10/U1, 50-233 Wrocław
Sprawdź co u nas słychać

Regulamin świadczenia usług

Regulaminy dla sklepów i serwisów internetowych

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa sposób świadczenia usług przez Konrada Krasuskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski (zwanego dalej „Usługodawcą”) z siedzibą we Wrocławiu (502-233) przy ul. Krętej 10, lok. U1, REGON: 022462290, NIP: 9241757850 za pośrednictwem serwisu regreg.pl (zwanego dalej „Serwisem”).

1.2. Usługodawca za pośrednictwem serwisu regreg.pl świadczy usługi wyłącznie na rzecz przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) lub innych podmiotów składających zamówienie w celu bezpośrednio związanym z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, nazywanych w dalszej części Regulaminu „Zamawiającym”.

2. Rodzaje i zakres świadczonych usług

2.1. Usługodawca świadczy Usługi, których przedmiotem jest w szczególności:

1) profesjonalne doradztwo prawne, w tym udzielanie porad oraz sporządzanie opinii prawnych, m.in. z zakresu prawa cywilnego, ochrony konsumentów, ochrony danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną, prawa własności intelektualnej,

2) tworzenie regulaminów sklepów internetowych, regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, regulaminów konkursów, regulaminów promocji i innych regulaminów,

3) sporządzanie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych,

4) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności e-commerce,

5) monitoring i aktualizacja regulaminów, o których mowa w lit a).

2.2. Usługodawca świadczy usługę stałej obsługi prawnej, która polega na bieżącym doradztwie prawnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub w siedzibie Usługodawcy. W ramach stałej obsługi prawnej Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego obsługi prawnej w ilości do 10 godzin rocznie, z tym zastrzeżeniem, że w danym miesiącu kalendarzowym Zamawiający w ramach abonamentu może wykorzystać nie więcej niż 4 godziny. Za każdą kolejną wykorzystaną godzinę obsługi prawnej Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Usługodawcy wynagrodzenie w wysokości zwykłej ceny jednej godziny usługi określonej w § 4 ust. 4.

2.3. Usługa rocznego monitoringu regulaminu polega na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej propozycji zmian danego regulaminu spowodowanych zmianami powszechnie obowiązującego prawa lub dodaniem nowych klauzul abuzywnych do rejestru klauzul niedozwolonych.

3. Warunki świadczenia usług

3.1. Usługodawca świadczy usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

3.2. W ramach usługi stałej obsługi prawnej Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia informacji prawnej lub porady prawnej w terminie do 48h od chwili otrzymania żądania Zamawiającego. W innych przypadkach strony indywidualnie określają termin wykonania usługi.

3.3. Złożenie oferty przez Zamawiającego, przyjęcie oferty przez Usługodawcę oraz dostawa usługi dokonywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza umieszczonego w serwisie. 3.4. Wszelkie uzgodnienia oraz wymiany informacji w celu wykonania usługi dokonywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub formularza kontaktowego.

3.5. Do korzystania z usług Usługodawcy niezbędne jest posiadanie podłączonego do Internetu urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową.

3.6. Zamawiający może złożyć zapytanie o dokonanie wyceny konkretnego regulaminu. W takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się dokonać wyceny usługi w okresie 24 godzin od momentu potwierdzenia otrzymania zapytania, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od chwili złożenia zapytania przez Zamawiającego. Zamawiający powinien służyć wszelką niezbędną, rzeczową i rzetelną informacją w celu wykonania dokładnej wyceny przez Usługodawcę.

3.7. Terminy wykonania określonych usług wskazane są każdorazowo w opisie usług. W innych przypadkach Usługodawca i Zamawiający określają indywidualnie termin wykonania usługi. Usługodawcę wiąże termin wykonania usługi potwierdzony drogą elektroniczną.

3.8. Termin wykonania poszczególnych usług liczy się od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku Usługodawcy biorąc pod uwagę jedynie dni robocze.

Opłata abonamentowa za usługę obsługi prawnej jest pobierana z góry.

4. Ceny usług

4.1. Usługodawca świadczy usługi z zakresu sporządzania dokumentacji dla sklepów internetowych, w tym sporządzania regulaminów w pakietach START, STANDARD, PREMIUM. Każdorazowo cena pakietu określona jest w sposób wyraźny i jednoznaczny w opisie danej usługi.

4.2. W przypadku złożenia zamówienia na usługę obsługi prawnej Zamawiający może otrzymać rabat na usługi, o których mowa w ust. 1. Każdorazowo wysokość rabatu określona jest w opisie danej usługi. W przypadku rozwiązania umowy na obsługę prawną przed upływem okresu jej obowiązywania Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Usługodawcy kwoty stanowiącej równowartość udzielonego w rabatu.

4.3. Usługodawca oświadcza, że jego wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi stałej obsługi prawnej określone w cenniku, opisie usługi lub zamówieniu uwzględnia udzielony Zamawiającemu rabat w łącznej wysokości 1000 zł (100 zł za każdą godzinę).

4.4. W przypadku rozwiązania umowy o stałą obsługę prawną przez Zamawiającego przed upływem okresu jej obowiązywania lub w przypadku rozwiązania umowy przez Usługodawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kwoty stanowiącej iloczyn wykorzystanych godzin i różnicy pomiędzy zwykłą ceną jednej godziny usługi (220 zł), a ceną uwzględniającą rabat (120 zł).

4.5. Ceny określono w kwotach netto.

5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

5.1. Cenniki i inne informacje opublikowane w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

5.2. Zamawiający składając zamówienie składa ofertę zlecenia wykonania usługi. Z chwilą przyjęcia oferty przez Usługodawcę dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy stronami.

5.3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5.4. Umowa na obsługę prawną zawierana jest na okres 12 miesięcy. W przypadku braku pisemnego oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy, złożonego do Usługodawcy najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu obowiązywania umowy, umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

6. Prawa autorskie

6.1. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu osobiste oraz majątkowe prawa autorskie do usług stanowiących jednocześnie utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Usługodawca oświadcza, że utwór nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności majątkowych praw autorskich osób trzecich.

6.2. Usługodawca, z chwilą wysłania usługi do Zamawiającego udziela mu licencji niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie do korzystania z utworu na następujących polach eksploatacji: Zamawiający uprawniony jest do korzystania z utworu docelowo publikowanego na stronie internetowej pod wieloma adresami internetowymi, w celu określenia zasad świadczonych przez niego usług lub dokonywanej sprzedaży, ale jedynie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W zakresie pozostałej dokumentacji Zamawiający jest upoważniony wyłącznie do korzystania z niej do własnego użytku.

6.3. Zamawiającemu nie przysługuje uprawnienie do dalszego sublicencjonowania utworu na inne osoby.

6.4. Usługodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia licencji w trybie natychmiastowym w przypadku korzystania przez Zamawiającego z utworu na innych polach eksploatacji niż określone w ust. 3.

6.5. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze Stron za 10 letnim wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

7. Postępowanie reklamacyjne

7.1. Usługodawca rozpoznaje reklamacje dotyczące przez niego świadczenia usług za pośrednictwem serwisu regreg.pl przesłane na adres e-mail biuro@regreg.pl lub listownie pod adres siedziby Usługodawcy.

7.2. Reklamacja powinna zostać wysłana nie później jednak niż 30 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających jej złożenie, pod rygorem negatywnego rozpatrzenia reklamacji.

7.3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:

1) pełną firmę Zamawiającego,

2) adres siedziby Zamawiającego,

3) adres e-mail Zamawiającego

4) opis okoliczności uzasadniających zgłoszenie reklamacyjne,

5) termin powstania ww. okoliczności.

7.4. Usługodawca obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W przypadku braku rozpatrzenia reklamacji w rzeczonym terminie uznaje się, że reklamacja została rozpatrzona pozytywnie.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w wyniku lub w związku z zawarciem Umowy z Usługodawcą rozstrzygane są przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

8.2. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę loga lub nazwy firmy zamawiającego lub jej skrótu do celów promocyjnych i marketingowych, w tym do ich opublikowania na własnej stronie internetowej.

8.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym przede wszystkim Kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8.4. Regulamin obowiązuje od dnia 25.04.2019 r.