O kancelarii

Jesteśmy kancelaria prawną dostarczającą usługi prane dla rynku e-commerce. Pomożemy Ci wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony danych osobowych, przygotujemy regulamin dla serwisu lub sklepu.

Dane kontaktowe
71 719 59 08 lub 504 798 106 biuro@regreg.pl ul. Kręta 10/U1, 50-233 Wrocław
Sprawdź co u nas słychać

Co powinien zawierać regulamin serwisu (portalu)?

Co powinien zawierać regulamin serwisu (portalu)?

Regulamin serwisu internetowego lub portalu powinien zawierać przede wszystkim zasady funkcjonowania serwisu, zasady korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu, prawa i obowiązki stron (tj. usługodawcy i usługobiorcy) oraz zakres odpowiedzialności usługodawcy.

Przede wszystkim zasady korzystania z usług, prawa i obowiązki stron, a także zakres odpowiedzialności usługodawcy

Przy sporządzaniu regulaminu serwisu należy wziąć pod uwagę przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przepisy tego aktu wskazują, że regulamin serwisu powinien zawierać, w szczególności:
1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
4) tryb postępowania reklamacyjnego.

Wymienione postanowienia powinny stanowić trzon regulaminu serwisu, niemniej jest to jedynie zakres przykładowy. Ustawodawca nie precyzuje konkretnie w jaki sposób uszczegółowić ww. elementy regulaminu serwisu, co daje tworzącemu spory zakres swobody. W zależności natomiast od charakteru serwisu oraz usług świadczonych za pośrednictwem serwisu, regulamin serwisu powinien zostać uzupełniony o zapisy zgodne z jego charakterystyką. Inaczej zatem będą ukształtowane zapisy dotyczące zakresu odpowiedzialności w portalu randkowym, a inaczej postanowienia w regulaminie serwisu, w którym usługobiorcy mogą wymieniać się lub tworzyć np. różnego rodzaju utwory.

Regulamin serwisu jest wzorcem umownym

W trakcie sporządzania regulaminu serwisu należy wziąć pod uwagę również to, iż stanowi on wzorzec umowny. To własnie zgodnie z regulaminem serwisu usługodawca powinien świadczyć swoje usługi. W konsekwencji, sporządzając dla przedsiębiorcy regulamin serwisu, za pośrednictwem którego świadczone będą usługi dla konsumentów,  należy unikać postanowień kształtujących prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszające jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne).

Tak sporządzony regulamin serwisu internetowego usługodawca powinien nieodpłatnie udostępnić usługobiorcy jeszcze przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Natomiast na żądanie usługobiorcy regulamin serwisu powinien zostać udostępniony w sposób umożliwiający mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. Powyższe jest o tyle istotne, że usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu serwisu, które nie zostały mu udostępnione w opisany sposób.

(Sprawdź jaką odpowiedzialność ponosi Usługodawca za wpisy w serwisie)